دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمدعلی   پیش بین

پست الکترونیکی : pishbin@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه مهندسی پزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/07/01

سیدمحمدعلی پیش  بین

سیدمحمدعلی پیش بین

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

^